Privacy

        

 

 

 

 

Privacy reglement Stichting Nieuwe Levenskracht Meerveldhoven

(gebaseerd op de Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer)

 

In dit reglement wordt vastgelegd hoe het bestuur van St. Nieuwe Levenskracht Meerveldhoven, omgaat met de aan haar verstrekte persoons gegevens.

 

Begrippen :

  1. Het bestuur zijn de mensen die deze taak vrijwillig op zich hebben genomen. Het dagelijks bestuur staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  2. Wij hebben geen leden maar onze inkomsten komen van een jaarlijkse bijdrage van donateurs.
  3. Onder persoonsgegevens wordt verstaan: achternaam, adres en geboortedatum als men die wil verstrekken. Een telefoonnummer of emailadres wordt vermeld als dat nodig is voor het goed functioneren van de stichting.
  4. De bewaartermijn is zolang men donateur is of medewerk(st)er.
  5. Een verwerkingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de stichting en de ontvanger van gegevens. Die zal worden opgesteld voor zover dit van toepassing zal zijn.

Persoonsgegevens  

De persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de voorzitter/secretaris van de stichting. Daarvoor is er Excel bestand gemaakt, dat regelmatig wordt aangepast.

In dit bestand zijn de onder punt 3 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.

 

Deze gegevens zijn nodig voor het goed functioneren van onze stichting,  namelijk voor ziekenbezoek, felicitatiebezoek bij een bijzondere verjaardag of jubileum en uitnodiging voor onze activiteiten. Het telefoonnummer wordt gebruikt om afspraken te maken.

Van het bestand wordt steeds een back-up gemaakt die bewaard wordt door de

secretaris/coördinator ziekenbezoek.

De persoonsgegevens worden gedeeld met bestuursleden. Bij het verlaten van het bestuur dienen die ingeleverd te worden.

 

De persoonsgegevens worden niet verspreid aan derden.

 

Ze worden bewaard zolang met donateur of medewerk(st)er is.

Als het donateurschap wordt opgezegd of besluit men om geen medewerk(st) meer te zijn dan zullen hun persoonsgegevens aan het einde van het kalenderjaar uit het systeem van de secretaris/voorzitter worden verwijderd. Bij de overige bestuursleden worden de gegevens direct verwijderd.

 

Wat zijn uw rechten

De donateurs en medewerk(st)ers hebben het recht om Stichting Nieuwe Levenskracht Meerveldhoven te vragen welke persoonsgegevens van hen zijn verwerkt. U kunt eventueel verzoeken  om deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. De medewerk(st)ers hebben het recht op inzage van hun gegevens.

 

Formulieren

Degenen die donateur willen worden geven zelf aan de bank opdracht om het donateursgeld over te maken. Zij die liever contant willen betalen geven dit aan en worden eenmaal per jaar daarvoor bezocht. Degenen die op deze manier het donateursgeld op halen krijgen daarvoor een lijst met adressen, die daarna met het geld ingeleverd wordt bij de penningmeester.

Nieuwe medewerk(st)ers krijgen een inschrijfformulier waardoor zij met ondertekening akkoord gaan met het verwerken en opslaan van hun persoonsgegevens. Op dat formulier wordt verwezen naar dit privacy beleid.

 

Voor deelname  aan activiteiten van onze stichting dient men zich op te geven met naam en adres. De deelnemerslijst blijft binnen onze stichting en wordt na de activiteit bewaard voor het maken van een jaarverslag. Daarna wordt de lijst vernietigd.

 

Foto’s

Bij onze activiteiten: een reisje of ontspanningsmiddag kunnen foto’s gemaakt worden waarop deelnemers staan. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor jaarverslag, onze eigen website of een presentatie bij een andere activiteit van onze stichting.

Indien iemand het niet op prijs stelt om op een foto te komen, zal deze wens worden gehonoreerd.

 

Datalek

Indien blijkt dat er gegevens zijn gelekt die grote kans geven op ernstige schending van de rechten van betrokkenen, zal de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na de constatering hiervan in kennis worden gesteld., de secretaris zal hiermee worden belast.

 

Dit document Privacyreglement Stichting Nieuwe Levenskracht Meerveldhoven” is vastgesteld tijdens de bestuursvergadering op 24 mei 2018.

De voorzitter :                                                                      De secretaris :

E. Schoofs-Eliëns                                                                  P W van Doren